Contact

Telephones

ICAR-NIBSM, Raipur

Dr. P. K. Ghosh: 9453042870
Dr. P. Kaushal: 9198890991
Dr. Sushil K. Sharma: 8840214318
Dr. S. K. Jain: 9456764764
Dr. P. N. Sivalingam: 9950459671

Amity University Chhattisgarh, Raipur

Prof.(Dr.) Piyush Kant Pandey: 8824950542
Dr. Varaprasad Kolla: 9850022124
Dr. Sushant Singh: 9304812820
Dr. Balasubramanian V.: 8667800253

Conference E-mail

ncnibsm2024@gmail.com